Tematyka badań

Tematyka badań2019-02-25T14:45:38+00:00

Przedmiotem zainteresowań naszego zespołu są grzyby i ich szeroko pojęte interakcje z innymi organizmami pro- i eukariotycznymi. Badania prowadzimy z wykorzystaniem nie tylko najnowszych technik molekularnych, ale również klasycznych metod hodowlanych czy eksperymentów olfaktometrycznych.

Obecnie realizujemy dwa projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki i jeden finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Grzyby Mortierellomycotina jako symbiotyczne organizmy z siedlisk oligotroficznych

Mortierellomycotina

Celem tego projektu jest opracowanie wzorca dystrybucji przedstawicieli Mortierellomycotina w kolejnych piętrach roślinności górskiej. W związku z tym, planujemy zbadać zbiorowiska grzybów występujące w glebie pochodzącej z Tatr, Alp i Gór Skalistych. Chcemy również uzupełnić drzewo filogenetyczne grupy Mortierellomycotina, poprzez uzyskanie hodowli kultur aksenicznych i uzyskanie ich sekwencji markerowych. Ostatnim krokiem będzie sprawdzenie, które z wyizolowanych taksonów wchodzą w układy symbiotyczne z bakteriami. W ramach tego projektu użyjemy sekwencjonowania wysokoprzepustowego, a także narzędzi bioinformatycznych do analizy uzyskanych wyników.

Projekt realizowany w ramach projektu OPUS dr hab. Marty Wrzosek.

 

Ewolucja zdolności asymilacji różnych źródeł węgla u przedstawicieli rzędu Mucorales

Chaetocladium

Pleśniakowce (Mucorales) stanowią pierwotną ewolucyjnie linię grzybów lądowych. Są powszechnie uważane za tzw. „grzyby cukrowe”, dla których, w odróżnieniu od znacznie bardziej zaawansowanych ewolucyjnie workowców i podstawczaków, głównym źródłem niezbędnego do życia węgla są stosunkowo proste cukry, a nie polimery jak celuloza czy lignina. Zarówno o ekologii jak i zdolnościach enzymatycznych przedstawicieli rzędu Mucorales wiadomo jednak stosunkowo niewiele. Prowadzone przez nasz zespół badania łączą współczesne techniki biologii molekularnej z nowoczesnymi analizami opartymi na mikromacierzach fenotypowych, w celu znalezienia odpowiedzi na pytanie o czynniki kształtujące zdolności metaboliczne tej grupy organizmów. Podczas badań szczególna uwaga jest zwrócona na interakcje grzybów z bakteriami.

Temat realizowany w ramach projektu SONATA dr Julii Pawłowskiej. We współpracy z Institute of Microbiology, Friedrich Schiller University of Jena.

 

Ewolucja i taksonomia owadorostów (Laboulbeniales)

Laboulbenia sp.

Owadorosty (Laboulbeniales) to bardzo nietypowy i wciąż słabo poznany rząd grzybów, którego przedstawiciele pasożytują na lądowych stawonogach. Choć należą do workowców, nie posiadają strzępek ani stadiów bezpłciowych. Niewielkie, zwarte plechy wyrastają na chitynowym pancerzu gospodarza, któremu wydają się nie szkodzić. Zaledwie kilka osób na świecie bada tę tajemniczą grupę! W rozwikłaniu zagadek ewolucji Laboulbeniales i ich związku z owadami, pomaga użycie metod molekularnych, ale wciąż tylko dla kilkunastu gatunków z ponad opisanych 2100 znamy jakiekolwiek sekwencje DNA.

Temat jest realizowany w ramach projektu „Diamentowy Grant” Michała Gorczaka. We współpracy z Department of Organismic and Evolutionary Biology Uniwersytetu Harvarda i Department of Biotechnology and Microbiology Uniwersytetu w Debreczynie.

 

Wpływ zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność przedstawicieli Mucoromycota oraz ich bakteryjnych endosymbiontów

Mucoromycota.

Pleśniakowce (Mucoromycota) są grzybami powszechnie spotykanymi w różnych siedliskach, w różnych częściach świata. Znakomita większość z nich to organizmy rozkładające martwą materię organiczną. W ostatnich latach okazało się, że wewnątrz strzępek niektórych pleśniakowców mogą występować bakterie. Ich różnorodność oraz czynniki wpływające na częstość ich występowania w strzępkach pozostają jednak nieznane. Celem projektu jest zbadanie wpływu zanieczyszczenia gleby na występowanie i różnorodność pleśniakowców oraz na obecność bakterii mogących zasiedlać ich strzępki.

Temat realizowany w ramach projektu OPUS dr Julii Pawłowskiej. We współpracy z Zakładem Genetyki Bakterii, Instytut Mikrobiologii UW.

 

Ponadto realizujemy szereg innych tematów badawczych:

 

Badania nad filogenezą i różnorodnością „czarnych drożdży” izolowanych z gleb skażonych ropą

„Czarne drożdże” to potoczny termin określający różnorodną ewolucyjnie grupę grzybów, których cechą wspólną są silnie zmelanizowane ściany komórkowe oraz drożdżoidalny wzrost. Jej przedstawiciele należą głównie do różnych rzędów w obrębie workowców. Choć grzyby te z reguły prowadzą saprotroficzny tryb życia, wiele z nich znanych jest jako patogeny kręgowców. Inne znajdowane są w tkankach roślin, gdzie prowadzą ukryte życie jako tzw. endofity. W ostatnich latach coraz intensywniej bada się je pod kątem zdolności bioremediacyjnych. Niedawno wyizolowano szczepy wykazujące zdolności rozkładu związków ropopochodnych. Celem niniejszego projektu jest analiza różnorodności oraz zrozumienie filogenezy „czarnych drożdży” izolowanych z zanieczyszczonych ropą ziem w Iranie.

Projekt jest realizowany we współpracy z dr Somayeh Dolatabadi z Sabzevar University of New Technologies (Iran) ramach projektu INSF nr 96003337.

 

Badania różnorodności grzybów mikroskopowych w glebie pochodzącej z Antarktyki i Arktyki

Grzyby środowisk ekstremalnych zawsze były interesującym zagadnieniem dla mykologów. Ich wyjątkowe zdolności świadczą o niecodziennych procesach metabolicznych zachodzących w komórkach i nierzadko ich metabolity i enzymy są wykorzystywane w biotechnologii. Jak dotąd prowadzono niewiele badań na temat glebowych micromycetes, a wyniki tych prac należy uznać za wstępne. Łącząc klasyczne metody i nowoczesne techniki sekwencjonowania, chcemy poznać lepiej skład gatunkowy grzybów glebowych terenów polarnych.

Projekt jest realizowany we współpracy z dr. hab. Łukaszem Dziewitem i dr. hab. Maciejem Wódkiewiczem.

 

Badania grzybów towarzyszących mrówkom

W Polsce żyje ponad 100 gatunków mrówek zajmujących różne nisze ekologiczne i mających odmienny tryb życia. Łączy je natomiast eusocjalność. Znamy liczne przykłady interakcji między mrówkami i grzybami opisane dla rejonów tropikalnych świata. Wiemy, że największe mrowiska w rejonie amazońskim są zakładane przez mrówki współżyjące z grzybami. Czy w rejonie klimatu umiarkowanego również może zachodzić mutualizm pomiędzy tymi organizmami? Czy istnieją specyficzne patogeny mrówek zaadaptowane do życia w ich siedzibach? Czy poszczególne gatunki mrówek mają swoich własnych partnerów, czy może niektóre grzyby charakterystyczne dla danego terenu są częściej wykorzystywane przez wszystkie mrówki z okolicy? Czy mrówki wykorzystują grzyby lecznicze? To tylko niektóre pytania, na które staramy się szukać odpowiedzi.

 

Rozprzestrzenianie Aureoboletus projectellus w Europie

Aureoboletus projectellus (złotak wysmukły) jest pochodzącym z Ameryki Północnej gatunkiem grzyba, który pod koniec XX wieku dotarł do Europy. Choć początkowo występował tylko na południowym wybrzeżu Morza Bałtyckiego, w ostatnich latach obserwuje się jego rozprzestrzenianie w Europie oraz masowe pojawy owocników. Grzyb tworzy związki mykoryzowe z rodzimymi gatunkami sosen, przez co może stanowić potencjalne zagrożenie dla rodzimych gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Celem projektu jest monitorowanie i przewidywanie rozprzestrzeniania się Aureoboletus projectellus w Europie, co pozwoli lepiej zrozumieć procesy inwazji grzybów wielkoowocnikowych. Przejdź do strony projektu.

 

We wszystkich wymienionych projektach są miejsca dla studentów, więc zainteresowanych zapraszamy do kontaktu!

Zakład Filogenetyki Molekularnej i Ewolucji

Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Web: Obecna Strona